Beleidsplan Pater Harrie van Loon Stichting

De Pater Harrie van Loon Stichting is opgericht in 2010 en heeft tot doel het financieel ondersteunen van projecten in Batouri, Oost Kameroen en omgeving, en voorts alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

  • Om de doelstelling te realiseren selecteert de stichting de ingediende projecten op het optimale nut voor de gemeenschap van Batouri.  De stichting financiert daarom geen particulieren. Zij beoordeelt de projecten op haalbaarheid, deugdelijke organisatie, realisatiemogelijkheden, uitvoering en het latere beheer en onderhoud.
  • Voor het geselecteerde project zoekt de stichting naar financiële middelen door het propageren van het project via de pers, nieuwsbrief en website. De stichting werft actief donateurs en onderzoekt subsidiemogelijkheden bij landelijke organisaties.
  • Van de inwoners van Batouri, die baat hebben bij het project, verlangt de stichting zo veel mogelijk eigen inzet.
  • Betaling geschiedt in termijnen en op basis van ingediende facturen. De financiële controle geschiedt aan de hand van de ingediende en goedgekeurde begroting.
  • Verantwoording wordt afgelegd bij de donateurs en bij de subsidieverstrekker.
    Controle  vindt verder plaats door frequent bezoek aan de projecten en dat op basis van eigen middelen van de bezoeker(s) en niet van de gelden van de donaties en subsidies.
  • Het bestuur en de vrijwilligers van de Pater Harrie van Loonstichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en er wordt  geen vergoeding of salaris aan derden betaald.

Deurne, 1 maart 2018, bijgewerkt juni 2024